Disclaimer

Onderstaand vindt u de disclaimers voor de website en e-mailberichten van Blauwhoed

Website disclaimer

Dit is de disclaimer van Blauwhoed B.V. en alle vennootschappen waarmee zij organisatorisch in een groep (in de zin van art. 2:24b BW) is verbonden (hierna: ‘Blauwhoed’ of ‘wij’).

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) van Blauwhoed gelden de volgende voorwaarden:

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie, afbeeldingen en artist impressions kan geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. Blauwhoed heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Blauwhoed garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Blauwhoed wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Blauwhoed worden gewijzigd zonder dat Blauwhoed hiertoe verplicht kan worden. Op de website kan, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Blauwhoed niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Blauwhoed wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand. Blauwhoed is niet verantwoordelijk voor inhoud die derden publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren, verspreiden of anderszins verzenden.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze en andere Blauwhoed website(s) komen uitsluitend toe aan Blauwhoed of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Blauwhoed is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien berichten ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.