Samen werken aan woonplekken waar ontmoeting centraal staat

donderdag 26 oktober 202314:02
null
We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, zoals het zo mooi heet. Niet alleen neemt het aandeel van senioren in de totale bevolkingsopbouw toe; ook de gemiddelde leeftijd doet dat.

Dit interview is afgenomen voor het Vastgoedjournaal, de maand van Zorgvastgoed

We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, zoals het zo mooi heet. Niet alleen neemt het aandeel van senioren in de totale bevolkingsopbouw toe; ook de gemiddelde leeftijd doet dat. Inmiddels is meer dan de helft van de volwassen bevolking vijftig jaar of ouder. Hoe kom je daar in tegemoet qua huisvesting? Want de vergrijzing vraagt om specifieke woonvormen en -concepten. Waarbij zachte waarden als gezondheid en geluk, net zo belangrijk of zelfs belangrijker zijn, als de harde stenen. 

Over hoe je aan die vraag zo goed mogelijk tegemoetkomt, praten we met Yvonne van Mierlo van Blauwhoed en Yvonne Witter van het platform ZorgSaamWonen. Zij werken regelmatig samen. Blauwhoed is één van de partners van ZorgSaamWonen en zij vinden elkaar bij het van betekenis zijn voor mensen. Niet helemaal toevallig, want Blauwhoed is nou typisch, eigenlijk a-typisch, zo’n ontwikkelaar die co-creatie centraal stelt bij hun ontwikkelingen. En die er heilig in gelooft dat je een gelukkiger, gezonder en welvarender woonomgeving creëert door plannen te ontwikkelen in samenwerking met bewoners, omwonenden, en partners zoals gemeenten, architecten, investeerders en adviseurs. Want samen kom je verder.  

ZorgSaamWonen 

Ook bij ZorgSaamWonen staat samenwerking centraal. Yvonne Witter, één van de oprichters van dit platform: “ZorgSaamWonen is een landelijk kennisplatforrm op het gebied van wonen, welzijn en zorg, met als missie het verbinden van het fysieke en sociale domein. Dus de stenen met de mensen. Blauwhoed is vanaf het begin betrokken bij onze activiteiten. Wij proberen kennis en ervaring te bundelen, zodat partijen die bezig zijn met nieuwe woonconcepten, zoals collectieve woonvormen, het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Wij vormen eigenlijk ook een soort community van corporaties, ontwikkelaars, architecten, zorg- en welzijnsorganisaties, de overheid, de markt, de ouderen zelf. Wij proberen op alle mogelijke manieren mensen met elkaar te verbinden.”  

Ontmoeting  

Dat laatste, verbinding, vormt ook een centraal thema in de ontwikkelingen van Blauwhoed. Zeker als het gaat om huisvesting voor senioren. Want zoals Yvonne van Mierlo stelt vormt ‘ontmoeting’ een belangrijke voorwaarde voor een gezonde woon- en leefomgeving die bijdraagt aan geluk. “Wij hebben altijd al veel ontwikkeld voor de doelgroep senioren, daar hebben we projecten in gerealiseerd en concepten voor gemaakt, maar er is nog veel meer nodig. Juist voor die doelgroep. Met aandacht, met kennis van die doelgroep. Dat lukt alleen maar met partijen die iets anders doen, het is domein overschrijdend. Daar heb je een plek voor nodig waar je elkaar kunt ontmoeten, waar je met alle mogelijke partijen vanuit verschillende disciplines verbinding kunt leggen. Waar je kennis kunt delen en kunt leren van elkaar. We zijn ook actief in andere initiatieven op  dit gebied, maar de passie en bevlogenheid waarmee Yvonne en ZorgSaamWonen opereren is uniek.”  

 

Vergrijzing en verbinding 

Die noodzaak om specifiek te ontwikkelen voor senioren wordt niet in de laatste plaats ingegeven door demografische cijfers. Nederland vergrijst in rap tempo. Anno 2022 is meer dan de helft van de volwassen bevolking vijftig jaar of ouder. Welzijn,  geluk en gezondheid is voor alle doelgroepen belangrijk, maar echt cruciaal bij het ontwikkelen voor senioren, zo stelt Yvonne van Mierlo. “Het gaat erom dat je zo gezond mogelijk ouder wordt en dat je woonplekken ontwikkelt waar de mogelijkheid wordt geboden om elkaar te ontmoeten en waar naar elkaar omkijken wordt gestimuleerd. ZorgSaamWonen is daarbij voor ons, behalve een bron van kennis, ook een inspiratiebron.”  

 

Communityvorming 

Een belangrijk aspect van dergelijke plekken is de community, de gemeenschap. Want mensen vinden het niet alleen belangrijk hoe ze wonen, maar vooral ook met wie. Het gaat niet alleen om het huis of de omgeving, maar ook om de vraag: wie worden mijn nieuwe buren? Punt daarbij is: hoe vorm je die gemeenschap en hoe kun je mensen stimuleren om meer samen te werken en meer naar elkaar om te kijken? Blauwhoed doet dat door bij projecten bewoners en omwonenden al zo vroeg mogelijk bij een project te betrekken. Zij krijgen daarbij de mogelijkheid om aan te geven wat hun wensen zijn en welke potentiële obstakels ze zien. Zowel op het vlak van inrichting en infrastructuur, als wat betreft duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid. Yvonne Witter: “Communityvorming gaat voor een deel vanzelf, maar niet altijd en overal. Belangrijkste is continuïteit en daar heb je soms een aanjager voor nodig. Dat kan een professional zijn, maar ook een vrijwilliger. Mijn belangrijkste boodschap is dat we gezien de maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing en eenzaamheid toe moeten naar meer communityvorming, naar meer zorgzame gemeenschappen. Dat vraagt onder meer om variatie aan woonvormen waarin mensen kunnen omzien naar elkaar. Het aantal zorgzame gemeenschappen neemt toe, maar het gaat nog te langzaam. Je ziet wel steeds meer initiatieven, soms van mensen zelf, soms van een corporatie, soms van een gemeente of een projectontwikkelaar. En soms van samenwerkende partijen. Belangrijkste is dat het gebeurt.  

null